Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako zákazník turistických služeb nebo zástupce třetích osob (turistů) (dále jen „Zákazník“) tímto „Souhlasem se zpracováním osobních údajů“ potvrzuji, že souhlasím s poskytnutím a zpracování osobních údajů nezbytných pro vytvoření Žádosti o rezervaci turistických služeb (dále jen „Přihláška“) v souladu s federálním zákonem (Zákon č. 262/2006) Potvrzuji, že Přečetl jsem a rozumím obsahu všech ustanovení tohoto dokumentu. Značka ve sloupci souhlas s těmito podmínkami bude považována za obdobu vlastnoručního podpisu.

Agent "Eurocommunication Prague s.r.o." (dále jen „Agent“) a třetí osoby (letečtí, železniční a jiní dopravci, ubytovací zařízení a další), se kterými má Agent smluvní vztah, mají právo zpracovávat a uchovávat (po nezbytně nutnou dobu) údajů Zákazníka obsažených v Aplikaci. Jako jsou: celé jméno, datum narození, státní občanství, číslo dokladu totožnosti, doba jeho platnosti, telefonní čísla a e-mailová adresa a další údaje nezbytné pro vytvoření Žádosti.
 
Agent má právo shromažďovat, zaznamenávat, systematizovat, shromažďovat, uchovávat, objasňovat (aktualizovat, měnit), extrahovat, používat, přenášet (distribuovat, poskytovat, zpřístupňovat), depersonalizovat, blokovat, mazat, ničit osobní údaje, jakož i provádět jakékoli další úkony stanovené současnou legislativou Ruské federace, s využitím automatizačních nástrojů, včetně v informačních a telekomunikačních sítích nebo bez použití takových nástrojů, pokud zpracování osobních údajů bez použití takových nástrojů odpovídá povaha úkonů (operací) prováděných s osobními údaji pomocí nástrojů automatizace, to znamená, že umožňuje v souladu s daným algoritmem vyhledávat osobní údaje zaznamenané na hmotném nosiči a obsažené v kartotékách nebo jiných systemizovaných sbírkách osobních údajů.
Agent má právo předat osobní údaje třetím osobám – partnerům Agenta a přímým poskytovatelům turistických služeb (leteckým, železničním a jiným dopravcům, ubytovacím zařízením, pojišťovnám a dalším), se kterými má Agent uzavřen smluvního vztahu.
 
Zpracování osobních údajů, jakož i jejich předání třetím stranám, provádí Agent výhradně za účelem vytvoření turistického produktu a vystavení potřebných cestovních, pojištění či jiných dokladů. Výjimkou jsou oficiální žádosti soudů, orgánů pro vnitřní záležitosti Ruské federace nebo jiných oprávněných orgánů.
 
Zákazník se zavazuje poskytovat spolehlivé osobní údaje. Pokud Zákazník poskytne osobní údaje třetích stran (turistů), přebírá Zákazník odpovědnost za ověření správnosti těchto údajů a má se za to, že Zákazník má oprávnění předat informace Agentovi. Pokud Zákazník tyto pravomoci nemá, zavazuje se Zákazník převzít plnou odpovědnost za protiprávní jednání, a to i před kontrolními orgány.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je uložen elektronicky v databázi Agenta a/nebo na papíře a potvrzuje skutečnost souhlasu se zpracováním a předáváním osobních údajů v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, Zákazník jej však může kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na poštovní adresu:

Obchodní společnost Eurocommunication Prague s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Staré Město
IČ: 03536726
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud Praze
Tel. +420 774 813 836
+420 775 479 734
Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.